Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego goodywoody.com.pl

 

 

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 3. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Login), chronionym hasłem dostępu (Hasło).
 6. Sklep Internetowy (e-Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.goodywoody.com.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może nabywać Towary.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego goodywoody.com.pl.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu e-Sklepu. Dokonanie Rejestracji jest konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 9. Strona – Usługodawca lub Klient.
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem e-Sklepu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach e-Sklepu, w szczególności składania Zamówień.
 13. Usługodawca – Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Strefa Sprawności Michał Zieliński z siedzibą w Lidzbarku (13-230), ul. Jesionowa 5, NIP: 5711641196, REGON: 280830687, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; adres poczty elektronicznej: goodywoody@wp.pl, tel. +48 790 400 606.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz.1182, ze zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i liczbę/ilość Towaru.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.goodywoody.com.pl prowadzony jest przez Usługodawcę: Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Strefa Sprawności Michał Zieliński z siedzibą w Lidzbarku (13-230), ul. Jesionowa 5, NIP: 5711641196, REGON: 280830687, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień oraz
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Klienta urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script w wersji: Chrome 21, Safari 6.1, Firefox 22, Opera 12.1, Internet Exploler 11, Android 4.4, IOS 7.1, Blackberry browser 10 lub nowszej.
 7. Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem e-Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa e-Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

§ 2
Rejestracja

 1. Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach e-Sklepu jest konieczne, aby złożyć Zamówienie oraz zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów.
 2. Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach e-Sklepu pozwala także na:
 1. uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta,
 2. zamówienie biuletyn informacyjnego (newsletter) Sklepu Internetowego;
 1. W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.
 2. Rejestracja następuje po kliknięciu przez Klienta w link aktywacyjny, znajdujący się w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany przez Klienta przy Rejestracji adres e-mail.
 3. Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając formularz rejestracyjny, zobowiązany jest do wyboru Loginu Klienta oraz Hasła, umożliwiających Klientowi logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta Klienta. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach e-Sklepu, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 3. korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
 7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie Loginu oraz Hasła Klienta innym Klientom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z e-Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu lub Usług oferowanych w ramach e-Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie Rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów e-Sklepu,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia e-Sklepu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 1. Klient zawiera z Usługodawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Usługodawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 3 dni robocze.

§ 4
Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy:
 1. dokonać rejestracji w serwisie zgodnie z procedurą przewidzianą § 2 Regulaminu;
 2. wejść na stronę internetową www.goodywoody.com.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje w koszyku zakupów Klienta w ramach e-Sklepu:
 1. zamawiane Towary oraz ich liczbę/ilość;
 2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;
 3. sposób dostawy;
 4. sposób płatności oraz
 1. Każde Zamówienie zostaje potwierdzone do 2 dni roboczych po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez e-Sklep. Potwierdzenie jest przesyłane w wiadomości e-mail.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia poprzez stronę internetową e-Sklepu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych e-Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia złożonego na goodywoody.com.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub języku angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klient może zmienić Zamówienie lub je anulować, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, do momentu wysłania przez e-Sklep zamówionych Towarów. Uprawnienie takie nie przysługuje jednak w przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz opcjonalnie faktury VAT.
 10. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient jest uprawniony do powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

§ 5
Ceny Towarów i promocje

 1. Ceny Towarów w ramach e-Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich oraz w euro i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 3. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Towarów. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

§ 6
Formy płatności, koszty dostawy

 1. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:
 1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany we wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia – do czasu uiszczenia wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane
 2. kartą płatniczą obsługiwaną przez eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe. ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A.; płatności przy wyborze tej metody dokonuje się poprzez zewnętrzną stronę internetową gwarantującą bezpieczeństwo podawanych danych (stosującą szyfrowanie SSL), na którą Klient zostaje przekierowany;
 3. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;
 4. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal z opcją odbioru osobistego, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu
 5. płatnością gotówkową w momencie odbioru Zamówienia – możliwość ta nie dotyczy jednak Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb .
 1. Realizacja Zamówienia (wysyłka Towaru) przez Usługodawcę dokonywana jest w terminie: od 1 do 3 dni roboczych (w przypadku Towarów ze stałej kolekcji) oraz od 2 do 5 dni roboczych (w przypadku Towarów spersonalizowanych) od dnia otrzymania wpłaty za Towar albo od dnia złożenia Zamówienia. Usługodawca dostarcza Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie od 2 do14 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Towar albo od dnia złożenia Zamówienia (w przypadku gdy dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w terminie od 5 do 28 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Towar albo od dnia złożenia Zamówienia (w przypadku gdy dostawa realizowana jest za granicę). Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępne są na stronach internetowych e-Sklepu oraz są udzielane w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową.
 3. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie do wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310.

§ 7
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wskazanej w ust. 1 powyżej następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 7. Towar należy zwrócić na adres: ul. Jana Kazimierza 9/29, 01-248 Warszawa.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 9. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Klient.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi.

§ 8
Niezgodność Towaru z umową

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.

§ 9
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 2. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Jana Kazimierza 9/29, 01-248 Warszawa lub mailowo na adres: goodywoody@wp.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
 2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 1. Działania mediacyjne określone w ust. 6 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
 2. Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 6 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
 3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania e-Sklepu można kierować pocztą elektroniczną na adres: goodywoody@wp.pl

§ 10
Odpowiedzialność oraz spory

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze e-Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11
Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejsze zasady prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
 1. Klientów Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.goodywoody.com.pl oraz
 2. innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.goodywoody.com.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Usługodawcą w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.).
 1. Dane osobowe, które Klient powierza w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są:
 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu Towaru);
 3. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o Usługodawcy, e-Sklepie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 1. Dane osobowe osób korzystających z serwisu www.goodywoody.com.pl, a nie będących Klientami e-Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
 1. dostosowania serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w e-Sklepie.
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z administratorem danych. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów e-Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu w celu ochrony danych.
 6. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności Login i Hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 7. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: goodywoody@wp.pl.

§ 12

Cookies

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z serwisu/e-Sklepu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
 1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach serwisu do zainteresowań użytkownika
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach serwisu stosowane są tzw. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 3. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych e-Sklepu oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych e-Sklepu.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych e-Sklepu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Michał Zieliński, ul. Jesionowa 5, 13-230 Lidzbark

 

Adres poczty elektronicznej: goodywoody@wp.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

__________________________________________________________________________

/proszę uzupełnić/

 

__________________________________________________________________________/data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/

 

 

__________________________________________________________________________/imię i nazwisko konsumenta(-ów)/

 

 

__________________________________________________________________________

/adres konsumenta(-ów)/

 

__________________________________________________________________________

/podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/

 

__________________________________________________________________________

/data/

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Type a sentence or word you want to search for, And press Enter.